Câu 14: Dãy gồm tất cả các chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là A. KHSO3, Mg(NO3)2, Zn(OH)2 . B. NaHCO3, KH2PO4

Question

Câu 14: Dãy gồm tất cả các chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là
A. KHSO3, Mg(NO3)2, Zn(OH)2 . B. NaHCO3, KH2PO4, Al(NO3)3.
C. Al(OH)3, NaHCO3, K2HPO4. D. (NH4)2CO3 , Al2(SO4)3 , NaHS.
Câu 15: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?
A. HCl + Fe(OH)3 B. CuCl2 + AgNO3 C. KOH + CaCO3 D.K2SO4 + Ba(NO3)2
Câu 16: Một dung dịch có chứa 2 cation Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), và 2 anion Cl- (x mol ), SO42- (y mol ), biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. Giá trị của x và y là:
A. 0,2 và 0,3 B. 0,3 và 0,2 C. 0,6 và 0,1 D. 0,1 và 0,6
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 12,5 gam CuSO4.5H2O vào nước thu được 500 ml dung dịch X. Nồng độ cation trong X (bỏ qua sự điện li của nước) là
A. 0,2M. B. 0,1M. C. 0,6M. D. 0,4M.
Câu 18: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- trong dung dịch sau khi trộn là
A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.
Câu 19: Một dung dịch X gồm 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- và x mol Na+. Khối lượng chất tan có trong dd X là.
A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam
Câu 20: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH = 11, thì tỷ lệ V1: V¬2 có giá trị nào?
A. 9:11 B. 11:9 C. 9:2 D. 2:9
-đáp án thôi

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-09-16T18:39:17+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:40:31+00:00

  Đáp án:

  Câu 14 : $C$

  Câu 15 : $C$

  Câu 16 : $A$

  Câu 17 : $B$

  Câu 18 : $A$
  Câu 19 : $B$

  Câu 20 : $3:  1$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )