Câu 17. Có 3 khí là carbon đioxide CO2, chlorine Cl2 và oxygen O2 được đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng

Question

Câu 17. Có 3 khí là carbon đioxide CO2, chlorine Cl2 và oxygen O2 được đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.
Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 g carbon C trong oxygen O2 dư. Sản phẩm thu được sau phản ứng được đem tác dụng với dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư.
a. Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.
b. Tính khối lượng chất rắn calcium carbonate CaCO3 thu được.
(Biết C = 12, O = 16, Ca = 40)

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-06T21:20:27+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:21:43+00:00

  Câu 17

  -Cho dung dịch `Ca(OH)_2`  vào các mẫu thử

     +Xuất hiện kết tủa trắng là `CO_2`

     +Còn lại là `O_2` và `Cl_2`

  `Ca(OH)_2+CO_2⟶CaCO_3+H_2O`

  -Cho khí `H_2` đi qua các mẫu thử

     +Làm giấy quỳ tím hóa đỏ là `Cl_2`

      +Còn lại là `O_2`

  `Cl_2+H_2→2HCl↑`

  Câu 18

  `a)`

  PTHH

  `C+O_2`$\mathop{ →}\limits^{t^o}$ `CO_2`   (1)

  `Ca(OH)_2+CO_2⟶CaCO_3+H_2O`    (1)

  `b)`

  `n_C=(1,5)/(12)=0,125(mol)`

  Theo  PTHH (1)

  `n_C=n_(CO_2)=0,125(mol)`

  Theo  PTHH (2)

  `n_(CaCO_3)=n_(CO_2)=0,125(mol)`

  `⇒m_(CaCO_3)=0,125.100=12,5(g)`

  0
  2021-08-06T21:22:19+00:00

  Đáp án:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )