câu 2:cách mạng tháng tám thành công nhanh chóng là do những nguyên nhân?

Question

câu 2:cách mạng tháng tám thành công nhanh chóng là do những nguyên nhân?

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-10T15:30:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:31:12+00:00

  Nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại, trong đó nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân thực lực là quan trọng nhất, nguyên nhân khách quan cũng góp phần thúc đẩy cách mạng thành công nhanh chóng và kịp thời. Cụ thể như sau:

  Nguyên nhân chủ quan:
  + Dân tộc ta có truyền thống yêu nước.
  + Vai trò lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ khi thành lập Đảng, từ đó thúc đẩy quá trình chuẩn bị lực lượng, căn cứ, tập dượt quần chúng đấu tranh đua cách mạng đi tới thành công.

  Nguyên nhân khách quan:
  Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: có Liên Xô và lực lượng đồng minh đánh Nhật, Nhật đầu hàng đồng minh, tạo nên cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành chính quyền.

  Cách mạng tháng Tám thành công là do chúng ta đã biết chớp thời cơ và hành động kịp thời. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Việt Nam cũng như cách mạng thế giới.

  CÔ MÌNH CHỈ VẬY NÊN KO GHI HOẶC GHI LÀ QUYỀN CỦA BẠN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )