Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: A/ Hai góc tù là hai góc kề nhau B/ Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: góc xOy + góc yOz

Question

Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A/ Hai góc tù là hai góc kề nhau
B/ Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: góc xOy + góc yOz = góc xOz
C/ Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có:
góc yOn + góc yOm = góc mOn
D/ Nếu góc A và góc B là hai góc bù nhau thì góc A + góc B = 90°
Câu 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có góc xOy = 30°, góc xOz = 65°,
chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A/ Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
B/ Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox
C/ Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox
D/ Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại
Câu 4: Cho góc xOt và tOy là hai góc phụ nhau. Biết góc xOt = 50°, số đo của góc tOy là:
A/ 40° B/ 50° C/ 60° D/ 90°
Câu 5: Chọn câu sai trong các câu sau
A/ Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì góc uOt + góc tOv = góc uOv
B/ Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng
đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó là hai góc kề nhau.
C/ Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau.
D/ Hai góc kề bù thì có tổng số đo bằng 1800
Câu 6: Cho góc xOy và góc yOy’ là hai góc kề bù, biết xOy = 800
. Số đo của góc yOy’
bằng ?
A/800 B/900 C/1100 D/1000
Câu 7: Cho hình vẽ biết tia On nằm giữa hai tia Ot và Om. Số đo của góc tOm bằng
A/ 300 B/ 250 C/ 950 D/ 800
Câu 8: Hai góc kề bù là hai góc ?
A/ Có tổng số đo bằng 1800
B/ Có chung một tia và có tổng số đo là 900
C/ Kề nhau và có tồng số đo là 1800
D/ Có chung một cạnh và cố tổng số đo là 1800
Câu 9: Tính số đo góc yOz trên hình vẽ
A/ 320 B/ 700 C/ 380 D/ 600
Câu 10: Cho hình vẽ sau, với Ox và Oz là hai tia đối nhau. Chọn câu sai.
A/ Hai góc mOx và góc mOz là hai góc kề bù
B/ Hai góc xOy và góc tOz là hai góc kề nhau
C/ Hai góc tOy và góc yOx là hai góc kề nhau
D/ Hai góc tOz và góc tOx là hai góc kề bù

in progress 0
Jasmine 3 ngày 2021-12-07T13:55:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:56:48+00:00

  2. C

  3. B

  4. A

   5. C

  6. D

  7. Hình vẽ ?

  8. C

  9. Lại hình vẽ….

  10. An outstanding move !!!

  0
  2021-12-07T13:57:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 2 : C

  Câu 3 : B

  Câu 4 : A

  Câu 5 : C

  Câu 6 : D

  Câu 7 : ch có hình vẽ

  Câu 8 : C

  Câu 9 :ch có hình vẽ

  Câu 10 : ch có hình vẽ

  Vote ctlhn hộ mik nhé !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )