Câu 2: Điền đúng / sai – Trong 1 tâm giác vuông, cạnh huyền > mỗi cạnh góc vuông. – Nếu tâm giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, BC = EF, góc C = gó

Question

Câu 2: Điền đúng / sai
– Trong 1 tâm giác vuông, cạnh huyền > mỗi cạnh góc vuông.
– Nếu tâm giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, BC = EF, góc C = góc F thì tam giác ABC = tam giác DEF
– Nếu 1 tam giác vuông cân có mỗi cạnh góc vuông bằng 1 dm thì cạnh huyền bằng căn 2 dm

in progress 0
Katherine 5 tháng 2021-07-13T08:18:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:19:43+00:00

  `Giải`

  1. Đúng 

  Trong 1 tâm giác vuông, cạnh huyền lớn mỗi cạnh góc vuông- là khẳng định đúng.

  2. Sai 

  Vì góc phải xen giữa hai cạnh bằng nhau .

  3. Đúng 

  Nếu 1 tam giác vuông cân có mỗi cạnh góc vuông bằng 1 dm thì cạnh huyền bằng căn 2 dm – khẳng định đúng 

  0
  2021-07-13T08:20:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Trong 1 tam giác vuông, cạnh huyền > mỗi cạnh góc vuông.( Đ )

  – Nếu tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, BC = EF, góc C = góc F thì tam giác ABC = tam giác DEF ( S ) ,Bởi vì 2 góc C và F ko nằm giữa 2 cạnh tương ứng

  – Nếu 1 tam giác vuông cân có mỗi cạnh góc vuông bằng 1 dm thì cạnh huyền bằng căn 2 dm ( Đ ) 

  Vì theo định lý Pi-ta-go ta có cạnh huyền =$\sqrt[]{1^2+1^2}$ =$\sqrt[]{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )