Câu 2 Đốt cháy hoàn toàn 8,4 g kim loại magie trong không khí. a.Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra b. Tính thể tích oxi tham gia phả

Question

Câu 2
Đốt cháy hoàn toàn 8,4 g kim loại magie trong không khí.
a.Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra
b. Tính thể tích oxi tham gia phản ứng trên .
c. Tính khối lượng sản phẩm thu được.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,4g lưu huỳnh trong không khí.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra
b. Tính thể tích oxi tham gia phản ứng trên .
c. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-23T00:18:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:20:34+00:00

  2Mg  +   O2 –> 2MgO

  0,35      0,175     0,35  mol

  nMg=8,4/24= 0,35 mol

   VO2=0,175.22,4= 3,92l

  mMgO= 0,35. 40= 14g

  S  +  O2 —> SO2

  0.2    0.2        0.2  mol

  nS= 6,4/32=0,2 mol

  VO2=0,2.22,4=4.48l

  mSO2=0,2.64=12,8g

  0
  2021-10-23T00:20:37+00:00

  2/

  nMg = 8,4 / 24 = 0,35 ( mol )

  a/    2Mg    +    O2    →    2MgO

        0,35       0,2625           0,175      ( mol ) 

  b/ VO2 = 0,2625 . 22,4 = 5,88 ( l ) 

  c/ mMgO = 0,175 . 102 = 17,85 ( g )

  3/ 

  nS = 6,4 / 32 = 0,2 ( mol )

  a/    S    +    O2    →    SO2

        0,2         0,2           0,2   ( mol )

  b/ VO2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 ( l )

  c/ mSO2 = 0,2 . 64 = 12,8 ( g ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )