Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn

Question

Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B
bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 4,82 km B. 2,5 km C. 4,14 km D. 4,5 km
Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 5 và 9?
A. 1323 B. 1620 C. 1125 D. 1020
Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
A. 50% B. 20% C. 60% D. 25%
Câu 5: Giá vé ban đầu dự định bán là 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12000 đồng. Như vậy người ta đã giảm giá vé so với dự định là bao nhiêu phần trăm?
A. 35% B. 25% C. 20% D. 30%
Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng nhau là:
A. 98637 B. 99999 C. 98588 D. 96624
Câu 7: Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. hàng trăm
B. hàng phần mười
C. hàng phần trăm
D. hàng chục

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-09-02T09:42:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:43:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 2 : B

  Câu 3 : B

  Câu 4 : C

   Câu 5 : C

   Câu 6 : A

   Câu 7 : C

  0
  2021-09-02T09:44:24+00:00

  $Câu2.b$

  $Câu3.b$

  $Câu4.c$

  $Câu5.c$

  $Câu6.a$

  $Câu7.c$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )