Câu 2 : Viết PTHH biểu diễn chuyển đổi hoá học sau: ( 1) C2H4 tạo thành C2H5OH (2) C2H5OH tạo thành CH3COOH ( 3) C2H5OH tạo thành C2H5

Question

Câu 2 : Viết PTHH biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:
( 1) C2H4 tạo thành C2H5OH
(2) C2H5OH tạo thành CH3COOH
( 3) C2H5OH tạo thành C2H5ONa
(4) C2H5OH tạo thành CH3COO C2H5

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-07-12T10:12:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:13:49+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $(1) C_2H_4 + H_2O \xrightarrow {H_2SO_4.loãng} C_2H_5OH$

  $(2) C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{Men.giấm} CH_3COOH + H_2O$

  $(3) 2Na + 2C_2H_5OH \to 2C_2H_5ONa + H_2$

  $(4) C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow {H_2SO_4đ.t^0} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

  0
  2021-07-12T10:14:06+00:00

  (1)C2H4+H2O → C2H5OH (đk: có axit làm xúc tác)

  (2) C2H5OH + O2 → CH3COOH +H2O(đk:  men giấm)

  (3) C2H5OH + Na → C2H5ONa + $\frac{1}{2}$ H2↑

  (4) C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 +H2O ( đk: nhiệt độ và H2SO4 đặc) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )