Câu 20 một lò xo có chiều dài tự nhiên 21cm giữ cố định một đầu đầu kia tác dụng một lực kéo 5N khi ấy lò xo dài 25cm hỏi độ cứng của lò xo là bao nhi

Question

Câu 20 một lò xo có chiều dài tự nhiên 21cm giữ cố định một đầu đầu kia tác dụng một lực kéo 5N khi ấy lò xo dài 25cm hỏi độ cứng của lò xo là bao nhiêu
A 20N/m
B 125N/m
C 1,25N/m
D 23,8N/m

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-16T17:38:08+00:00 2 Answers 1320 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:39:47+00:00

  Đáp án:

  CHỌN CÂU B

  Giải thích các bước giải:

  `21cm = 0.21m`

  `25cm = 0.25m`

   Ta có `: F = F_(đh) = 5 N`

  Áp dụng công thức , ta có :

  `K =` $\frac{Fđh}{Δl}$ = $\frac{5}{0.25 – 0.21}$ `= 125 ( N/m)`

  CHỌN CÂU B

  0
  2021-08-16T17:39:49+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   ${{l}_{0}}=21cm;F=5N;l=25cm$

  Lực đàn hồi bằng lực tác dụng:

  $\begin{align}
    & F={{F}_{dh}}\Leftrightarrow 5=k.\Delta l \\ 
   & \Leftrightarrow 5=k.(0,25-0,21) \\ 
   & \Rightarrow k=125N/m \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )