Câu 23: Các câu sau, câu nào sai? A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử bị biến đổi B. Trong phương trình hoá học, cần đặt

Question

Câu 23: Các câu sau, câu nào sai?
A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử bị biến đổi
B. Trong phương trình hoá học, cần đặt hệ số thích hợp vào công thức của các chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế đều bằng nhau
C. Trong phản ứng hoá học, biết tổng khối lượng của các chất phản ứng ta biết được tổng khối lượng các sản phẩm
D. Trong phản ứng hoá học, màu sắc của các chất có thẻ bị thay đổi

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-07-11T00:40:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:42:25+00:00

  Các câu sau, câu nào sai?

  A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử bị biến đổi

  B. Trong phương trình hoá học, cần đặt hệ số thích hợp vào công thức của các chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế đều bằng nhau

  C. Trong phản ứng hoá học, biết tổng khối lượng của các chất phản ứng ta biết được tổng khối lượng các sản phẩm

  D. Trong phản ứng hoá học, màu sắc của các chất có thẻ bị thay đổi

   

  0
  2021-07-11T00:42:29+00:00

  Câu 23: Các câu sau, câu nào sai?

  A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử bị biến đổi

  B. Trong phương trình hoá học, cần đặt hệ số thích hợp vào công thức của các chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế đều bằng nhau

  C. Trong phản ứng hoá học, biết tổng khối lượng của các chất phản ứng ta biết được tổng khối lượng các sản phẩm

  D. Trong phản ứng hoá học, màu sắc của các chất có thẻ bị thay đổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )