Câu 28. Khối liên minh công-nông ở miền Bắc được củng cố hơn với sự kiện nào ? A. miền Bắc tổ chức hội nghị nông dân.

Question

Câu 28. Khối liên minh công-nông ở miền Bắc được củng cố hơn với sự kiện nào ?
A. miền Bắc tổ chức hội nghị nông dân. B. tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
C. miên Bắc đã hoàn toàn giải phóng. D. miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất.
Câu 29. Khẩu hiệu “người cày có ruộng” phản ánh quá trình đưa giai cấp nào làm chủ nông thôn của Đảng ta ?
A. giai cấp công nhân. B. giai cấp nông dân. C. giai cấp địa chủ. D. giai cấp tư sản.
Câu 30. Từ năm 1954 – 1957, Đảng và chính phủ lãnh đạo nhân dân miền Bắc thực hiện nhiệm vụ gì ?
A. tiến hành cải cách ruộng đất và sửa sai. B. tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, nông thôn.
C. tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa miền Bắc. D. thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa trong công nghiệp.

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-25T00:16:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:18:06+00:00

  Câu 28. Khối liên minh công-nông ở miền Bắc được củng cố hơn với sự kiện nào ?

  A. miền Bắc tổ chức hội nghị nông dân.

  B. tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

  C. miên Bắc đã hoàn toàn giải phóng.

  D. miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất.

  Câu 29. Khẩu hiệu “người cày có ruộng” phản ánh quá trình đưa giai cấp nào làm chủ nông thôn của Đảng ta ?

  A. giai cấp công nhân.

  B. giai cấp nông dân.

  C. giai cấp địa chủ.

  D. giai cấp tư sản.

  Câu 30. Từ năm 1954 – 1957, Đảng và chính phủ lãnh đạo nhân dân miền Bắc thực hiện nhiệm vụ gì ?

  A. tiến hành cải cách ruộng đất và sửa sai.

  B. tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, nông thôn.

  C. tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa miền Bắc.

  D. thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa trong công nghiệp.

  0
  2021-10-25T00:18:44+00:00

  câu 28 D

  câu 29 B

  câu 30 A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )