Câu 4: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa

Question

Câu 4: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-07-30T08:23:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:24:20+00:00

  Tóm tắt:

  `F = 80N`

  `s = 4,5km = 4500m`

  `t = 0,5h = 30′ = 1800s`

  Giải:

  Công của con ngựa là: `A = F.s = 80. 4500 = 360 000J`

  Công suất trung bình của con ngựa là: `P=A/t=360000/1800=200W`

  0
  2021-07-30T08:24:20+00:00

  Đáp án:

  $360000J$

  $200W$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  $F$ = $80N$

  $s$ = $4,5 km$ = $4500 m$

  Nửa giờ là $0,5$ giờ = $30$ phút

  → t = $30$ phút = $1800 s$

  $A$ = ?

  $P$ = ?

  Công của ngựa là:

  $A$ = $F$ . $s$ = $80$ . $4500$ = $360000J$

  Công suất trung bình của ngựa:

  $P$ = $\frac{A}{t}$ = $\frac{360000}{1800}$ = $200W$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )