Câu 50: Chất nào sau đây không phải là nhiên liệu? A. Củi. B. Khí metan. C. Than. D. Khí oxi. Câu 51: Có các chất sau: C2H4; Cl2; O2; H2. Số chất phản

Question

Câu 50: Chất nào sau đây không phải là nhiên liệu?
A. Củi. B. Khí metan. C. Than. D. Khí oxi.
Câu 51: Có các chất sau: C2H4; Cl2; O2; H2. Số chất phản ứng được với metan (ở điều kiện thích hợp) là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 52: Chất tác dụng được với dung dịch CH3COOH giải phóng khí CO2 là
A. CaCO3. B. NaOH. C. CuO. D. Na.
Câu 53: Hỗn hợp khí A gồm CH4 và C2H4. Dẫn hỗn hợp khí A đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau một thời gian thấy màu da cam của dung dịch Br2 nhạt dần và có khí X thoát ra. Khí X là
A. CH4. B. C2H4. C. H2. D. CH4 và C2H4.
Câu 54: Chất nào dưới đây là hợp chất hữu cơ?
A. C2H4O2. B. HCl. C. CO2. D. NaHCO3.
Câu 55: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + O2 CH3COOH + H2O
Cho biết X là chất nào sau đây?
A. C2H5OH. B. C2H4. C. CH3OH. D. C4H10.
Câu 56: Thuốc thử dùng để phân biệt rượu etylic và giấm ăn là
A. natri. B. quỳ tím. C. nước. D. dung dịch NaOH.
Câu 57: Công thức cấu tạo thu gọn của axit axetic là
A. HCOOH. B. C2H5OH. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOH.
Câu 58: Dãy chất nào dưới đây đều gồm các chất là hiđrocacbon?
A. C6H12O6, CO2, K2CO3, C6H6Cl6. B. C6H6, C2H6, C2H2, C3H6.
C. C2H4, C2H4O2, CO, CH3Cl. D. C2H6O, CH4, NaHCO3, C2H4.
Câu 59: Sản phẩm nào sau đây không thu được từ quá trình chưng cất dầu mỏ?
A. Khí đốt. B. Nhựa dẻo. C. Xăng. D. Dầu điezen.
Câu 60: Cho Axit axetic tác dụng vừa đủ với 5,30 gam Na2CO3 thu được V lit khí (ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24. B. 5,60. C. 1,12. D. 4,48.

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-19T15:53:43+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:54:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  50. D

  51. D
  52. A

  53. A
  54. A
  55. A

  56. B

  57. D
  58. B

  59. B

  60. C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )