Câu 7. Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl, pH = a; dung dịch H2SO4, pH = b; dung dịch NH4Cl, pH = c và dung dịch N

Question

Câu 7. Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl, pH = a; dung dịch H2SO4, pH = b; dung dịch NH4Cl, pH = c và dung dịch NaOH pH = d. Nhận định nào dưới đây là đúng?
A. d < c< a < b. B. c < a< d < b. C. a < b < c < d. D. b < a < c < d. Câu 8. Trộn 100 ml dd NaOH 0,1M với 100 ml dd HCl 0,1M thu được dd làm phenolphtalein A. chuyển sang màu hồng B. chuyển sang màu xanh C. chuyển sang màu vàng D. không đổi màu Câu 9. 1 dung dịch có pH = 4, phát biểu nào sau đây đúng A. [H+] = 10-10 B. [OH-] = 10-4 C. [H+] = 10-4 D. Không có đáp án đúng Câu 10. Cho 50 ml dd HCl 0,12M vào 50ml dd NaOH 0,1M. pH của dd sau phản ứng là A. 1 B. 2 C. 7 D. 10. Câu 11. Muốn pha chế 300ml dd có Ba(OH)2 có pH=10 thì khối lượng Ba(OH)2 cần dùng là bao nhiêu? A. 11.10-4g B.11,5.10-4g C.2,565.10 -3g D.1,25.10-4g Câu 12. Trộn 100ml dd KOH có pH=12 với 100ml dd HCl 0,012M . pH của dung dịch sau khi trộn? A. pH=5 B.pH=4 C.pH=3 D.pH=2 Câu 13: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3M thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là A. 0,38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

in progress 0
Jade 22 phút 2021-09-16T18:42:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:44:12+00:00

  Đáp án:

  Câu 7 : $D$

  Câu 8 : $D$

  Câu 9 : $C$

  Câu 10 : $B$

  Câu 11 : $C$

  Câu 12 : $C$

  Câu 13 : $A$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )