Câu cuối mình quên còn bài nữa 2x^2+3x-5=0

Question

Câu cuối mình quên còn bài nữa
2x^2+3x-5=0

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-09-08T15:07:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:09:25+00:00

  2x^2+3x-5=0

  2x^2+5x-2x-5=0

  (2x^2+5x)-(2x+5)=0

  x(2x+5)-(2x+5)=0

  (x-1)(2x+5)=0

  <=>x-1=0

         2x+5=0

  <=>x=1

         2x=-5

  <=>x=1

         x=-5/2

  0
  2021-09-08T15:09:35+00:00

  2x² + 3x – 5 = 0 

  ⇔  2x² – 2x + 5x – 5 = 0

  ⇔ (2x² – 2x) + (5x – 5) = 0

  ⇔ 2x(x – 1) + 5(x – 1) = 0

  ⇔ (x – 1)(2x + 5) = 0 

  ⇔ $\left \{ {{x-1=0} \atop {2x+5=0}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{x=1} \atop {x=\frac{-5}{2}}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )