Câu hỏi 1: Ngành kinh tế chủ yếu ở miền Nam nước Mĩ thời kì này là? Nông nghiệp Công nghiệp Thủ công nghiệp Cả 3 ý trên Câu hỏi 2: Đến giữa thế kỉ XI

Question

Câu hỏi 1: Ngành kinh tế chủ yếu ở miền Nam nước Mĩ thời kì này là?
Nông nghiệp
Công nghiệp
Thủ công nghiệp 
Cả 3 ý trên
Câu hỏi 2: Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?
A. Là nước nông nghiệp lạc hậu
B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng
C. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp
D. Đội ngũ công nhân tăng nhân
Câu hỏi 3: Tình hình nông nghiệp của nước Đức có điểm nổi bật giống nước Anh
và khác so với nước Pháp là?
A. Tích tụ ruộng đất thông qua quá trình “rào đất cướp ruộng”
B. Chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa
C. Quý tộc địa chủ không quan tâm đầu tư phát triển sản xuất
D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu hỏi 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam
B. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền
C. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô
D. Kết quả bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860
Câu hỏi 6: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là gì? 
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến
D. Tất cả các đặc điểm trên
Câu hỏi 7: Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản
nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dân tộc? 
A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc 
B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động 
D. Tất cả các mâu thuẫn trên
Câu hỏi 8: Giữa thế kỉ XIX, I – ta – li – a có đặc điểm gì giống với nước Đức? 
A. Đều chịu sự thống trị của Áo 
B. Đều có nền kinh tế lạc hậu kém phát triển
C. Tầng lớp qúy tộc mới đã lắm chính quỳên
D. Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc
Câu hỏi 9: Vào thế kỉ XIX, ở miền Nam nước Mĩ, kinh tế đồn điền phát triển dựa
trên sự bóc lột sức lao động của giai cấp nào? 
A. Nông dân
C. Nô lệ
B. Công nhân 
D. Tất cả đều đúng

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-08-11T04:44:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:45:35+00:00

  Câu hỏi 1: Ngành kinh tế chủ yếu ở miền Nam nước Mĩ thời kì này là?

  A. Nông nghiệp

  B. Công nghiệp

  C. Thủ công nghiệp 

  D. Cả 3 ý trên

  Câu hỏi 2: Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?

  A. Là nước nông nghiệp lạc hậu

  B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

  C. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp

  D. Đội ngũ công nhân tăng nhân

  Câu hỏi 3: Tình hình nông nghiệp của nước Đức có điểm nổi bật giống nước Anh và khác so với nước Pháp là?

  A. Tích tụ ruộng đất thông qua quá trình “rào đất cướp ruộng”

  B. Chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa

  C. Quý tộc địa chủ không quan tâm đầu tư phát triển sản xuất

  D. Nông nghiệp lạc hậu

  Câu hỏi 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?

  A. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam

  B. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền

  C. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô

  D. Kết quả bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860

  Câu hỏi 6: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là gì? 

  A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

  B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

  C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến

  D. Tất cả các đặc điểm trên

  Câu hỏi 7: Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dân tộc? 

  A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

  B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa

  C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động 

  D. Tất cả các mâu thuẫn trên

  Câu hỏi 8: Giữa thế kỉ XIX, I – ta – li – a có đặc điểm gì giống với nước Đức? 

  A. Đều chịu sự thống trị của Áo 

  B. Đều có nền kinh tế lạc hậu kém phát triển

  C. Tầng lớp qúy tộc mới đã lắm chính quỳên

  D. Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc

  Câu hỏi 9: Vào thế kỉ XIX, ở miền Nam nước Mĩ, kinh tế đồn điền phát triển dựa trên sự bóc lột sức lao động của giai cấp nào? 

  A. Nông dân

  C. Nô lệ

  B. Công nhân 

  D. Tất cả đều đúng

  0
  2021-08-11T04:45:39+00:00

  Câu 1: B

  Câu 2: C

  Câu 3: B

  Câu 4: D

  Câu 6: C

  Câu 7: B

  Câu 8: B

  Câu 9: B

  #`text(Nam NaNo)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )