Câu hỏi help me:Nếu 2 vòi cùng chảy vào 1 bể không có nước thì bể sẽ đầy sau 6h. Người ta mở cho vòi thứ 1 chảy 1 mình trong 20p , sau đó đóng lại và

Question

Câu hỏi help me:Nếu 2 vòi cùng chảy vào 1 bể không có nước thì bể sẽ đầy sau 6h. Người ta mở cho vòi thứ 1 chảy 1 mình trong 20p , sau đó đóng lại và mở tiếp cho vòi thứ2 chảy trong 30p thì đầy 1/15 bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy 1 mình thì bao lâu đầy bể

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-08T20:21:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:22:24+00:00

  Đáp án:

        Trong 10 giờ thì vòi thứ 1 chảy một mình đầy bể.

        Trong 15 giờ thì vòi thứ 2 chảy một mình đầy bể.

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: $20p=_{}$ $\frac{1}{3}h$ 

          $30p=_{}$ $\frac{1}{2}h$ 

   Gọi thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là: $x(h)_{}$ 

          thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là: $y(h)_{}$

  +) Một giờ: – Vòi thứ 1 chảy được $\frac{1}{x}(bể)$

                     –  Vòi thứ 2 chảy được $\frac{1}{y}(bể)$

                     – Cả 2 vòi chảy được $\frac{1}{6}(h)$ 

  ⇒ Phương trình: $\frac{1}{x}$ + $\frac{1}{y}$ = $\frac{1}{6}$ $(1)_{}$ 

  +) Vòi thứ 1 chảy trong 20p thì được $\frac{1}{3}x(bể)$ 

      Vòi thứ 2 chảy trong 30p thì được $\frac{1}{2}x(bể)$ 

      Cả 2 vòi chảy được $\frac{1}{15}(bể)$ 

  ⇒ Phương trình: $\frac{1}{3}x$ + $\frac{1}{2}y$ = $\frac{1}{15}$ $(2)_{}$ 

   Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y} =\frac{1}{6} } \atop {\frac{1}{3}x+ \frac{1}{2}y =\frac{1}{15} }} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y} =\frac{1}{6} } \atop {\frac{10}{30x}+ \frac{15}{30y} =\frac{2}{30} }} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y} =\frac{1}{6} } \atop {\frac{10}{x}+ \frac{15}{y} =2 }} \right.$

  Đặt: $\left \{ {{A=\frac{1}{x} } \atop {B=\frac{1}{y} }} \right.$ $(A,B_{}$ $\neq0)$ 

  Hpt ⇔ $\left \{ {{A+B=\frac{1}{6} } \atop {10A+15B=2}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{A=\frac{1}{10}(Nhận) } \atop {B=\frac{1}{15}(Nhận) }} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{\frac{1}{x} =\frac{1}{10} } \atop {\frac{1}{y} =\frac{1}{15} }} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{x=10} \atop {y=15}} \right.$ 

  Vậy trong 10 giờ thì vòi thứ 1 chảy một mình đầy bể.

         trong 15 giờ thì vòi thứ 2 chảy một mình đầy bể.

  0
  2021-07-08T20:22:58+00:00

  * Bạn tham khảo nha >v< *

  Giả sử khi chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong $x$ phút, vòi thứ hai trong $y$  phút.

  Điều kiện $x > 0, y > 0$

  Ta có $6$ giờ $= 360$ phút.

  Trong $1$ phút vòi thứ nhất chảy được $\dfrac{1}{x}$ bể, vòi thứ hai chảy được $\dfrac{1}{y}$ bể, cả hai vòi cùng chảy được $\dfrac{1}{360}$ bể nên ta được : $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{360}$

  Trong $20$ phút vòi thứ nhất chảy được $\dfrac{20}{x}$ bể, trong $30$ phút vòi thứ hai chảy được $\dfrac{30}{y}$ bể thì được $\dfrac{1}{15}$ bể, ta được :

  $\dfrac{20}{x} + \dfrac{30}{y} = \dfrac{1}{15}$

  Ta có hệ phương trình: $\left \{ {{\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{360} } \atop {\dfrac{20}{x} + \dfrac{30}{y} = \dfrac{1}{15}}} \right.$ 

  Giải ra ta được$x = 600; y = 900$ 

  Vậy nếu chảy một mình để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong $600$ phút – $10$ giờ, vòi thứ hai $900$ phút – $15$ giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )