Câu1: cho các hợp chất sau Na,HCL,NaOH,Na2SO4,H3PO4,Fe(OH)2,NaHCO3,AL,S,HNO3,AL(OH)3,CuSO4,P2O5,SO3,NaOH,H2SO4,AL2O3,Zn,Fe,Mg(Oh)2,K2O,CaO,Na3PO4,CuO,

Question

Câu1: cho các hợp chất sau Na,HCL,NaOH,Na2SO4,H3PO4,Fe(OH)2,NaHCO3,AL,S,HNO3,AL(OH)3,CuSO4,P2O5,SO3,NaOH,H2SO4,AL2O3,Zn,Fe,Mg(Oh)2,K2O,CaO,Na3PO4,CuO,Fe(OH)3,MgNI3 hãy phân loại chúng vào những nhóm sau:oxit axit,oxit bazơ,axit,bazơ,muối

in progress 0
Eden 1 năm 2021-12-06T08:36:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:37:33+00:00

  oxit axit:P2O5,SO3,

  oxit bazơ:Al2O3,K2O,CaO,

  axit:HCl,HNO3,H3PO4

  bazơ:NaOH,Mg(OH)2,Fe(OH)3,

  muối:NaHCO3,Na2SO4,Fe(OH)2,Al(OH)3,CuSO4,Na3PO4,MgNI3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )