CHI TIẾT NHÁ Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol etylic) 46 độ là (biết hiệu suất của cả quá trình

Question

CHI TIẾT NHÁ
Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol etylic) 46 độ là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-07-08T20:05:44+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:07:21+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} {\text{= 4}}{\text{,5 kg}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \({C_6}{H_{10}}{O_5}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{}}2{C_2}{H_5}OH\)

  Đổi 5 lít=5000 ml

  \( \to {V_{{C_2}{H_5}OH}} = 5000.46\%  = 2300{\text{ ml}}\)

  \( \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2300.0,8 = 1840{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{1840}}{{46}} = 40{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}{\text{ lt}}}} = \frac{1}{2}{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 20{\text{ mol}}\)

  Vì hiệu suất toàn quá trình là 72%

  \( \to {n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = \frac{{20}}{{72\% }}\)

  \( \to {m_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = \frac{{20}}{{72\% }}.162 = 4500{\text{ gam = 4}}{\text{,5 kg}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )