Cho 0.42g hidrocacbon là đingf đẳng của etilen lội qua br có 1.6g br phản ứng. Xác định ctct của hidrocacbon và cho biết nếu thay br =cl thì phải dùng

Question

Cho 0.42g hidrocacbon là đingf đẳng của etilen lội qua br có 1.6g br phản ứng. Xác định ctct của hidrocacbon và cho biết nếu thay br =cl thì phải dùng mý lit cl

in progress 0
Samantha 4 ngày 2021-12-05T18:06:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:07:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTTQ của hidrocacbon cần tìm là $C_nH_{2n}$

  $C_nH_{2n} +  Br_2 → C_nH_{2n}Br_2$
  Theo PTHH :

  $n_{hidrocacbon} = n_{Br_2} = \dfrac{1,6}{160} = 0,01(mol)$

  $⇒ M_{hidrocacbon} = 14n = \dfrac{0,42}{0,01} = 42$

  $⇔ n = 3$

  Vậy CTPT của hidrocacbon là $C_3H_6$

  CTCT : $CH_2=CH-CH_3$

   

  0
  2021-12-05T18:07:39+00:00

  Đáp án:

  công thức tổng quát CnH2n

   n(Br2)=0,01(mol)=n(anken)

  M(anken)=0,42/0,01=42⇒ hydrocacbon cần tìm là C3H6

  Ch2=Ch2-CH3

  n(Cl)=n(C3H6)=0,01

  V(cl)=0,224

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )