Cho 100 TB ( 2n = 40NST) nguyên phân 6 lần bằng nhau các tế bào con tạo ra chuyển sang giảm phân . a : tính sô tế bào con sau giảm phân . b: tính số N

Question

Cho 100 TB ( 2n = 40NST) nguyên phân 6 lần bằng nhau các tế bào con tạo ra chuyển sang giảm phân . a : tính sô tế bào con sau giảm phân . b: tính số NST mà cung cấp cho 2 quá trình trên

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-08T16:54:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:55:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho 100 TB ( 2n = 40NST) nguyên phân 6 lần bằng nhau các tế bào con tạo ra chuyển sang giảm phân

  Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là $2^{6}$ x100=6400 tế bào 

  a. tính sô tế bào con sau giảm phân là 

  6400×4=25600

  b. tính số NST mà cung cấp cho 2 quá trình trên

  Nguyên phân :

  ($2^{6}$1)x100x2n=260000 NST 

  Giảm phân6400x2n=256000 NST

  0
  2021-10-08T16:56:04+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  100 × $2^{6}$ = 6400 tế bào

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  6400 × 4 = 25600 tế bào

  b.

  – Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân là:

  100 × ($2^{6}$ – 1) × 40 = 252000 NST

  – Số NST môi trường cung cấp cho giảm phân là:

  6400 × 40 = 256000 NST

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )