cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl .Toàn bộ lượng Hidro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m(g) CuO a) tìm m b) tìm khối lượng FeCl^2

Question

cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl .Toàn bộ lượng Hidro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m(g) CuO
a) tìm m
b) tìm khối lượng FeCl^2

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-28T14:39:14+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:40:30+00:00

  $a.\ PTHH:Fe+2HCl→FeCl_2+H_2$

  $n_{Fe}=11,2:56=0,2mol$

  Theo $PTHH:n_{H_2}=n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,2mol$

  $→m_{FeCl_2}=0,2.127=25,4g$

  $b.\ PTHH:H_2+CuO–t^o->Cu+H_2O$

  Theo $PTHH:n_{CuO}=n_{H_2}=0,2mol$

  $→m_{CuO}=0,2.80=16g$

   

  0
  2021-09-28T14:40:52+00:00

  $n_{Fe}$=$\frac{11,2}{56}$=0,2 (mol)

  PTHH: Fe+2HCl→FeCl2+H2

             0,2      ->    0,2     0,2    (mol)

  Lượng khí H2 dùng để tác dụng với CuO là 0,2 mol H2

  CuO + H2 → Cu + H2O

   0,2      0,2                                 (mol)

  $m_{CuO}$ = 0,2 (64+16) = 16 (g)

  $m_{FeCl2}$ = 0,2 . (56+35,5.2)=25,4 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )