Cho 14,45g hh gồm Fe, Al, Na vào 400g nước thu được dd A, chất rắn B và 6,72 lít khí ở đktc. Sục khí CO2 dư vào dd A thấy sịnh ra 11,7g kết tủa. Chất

Question

Cho 14,45g hh gồm Fe, Al, Na vào 400g nước thu được dd A, chất rắn B và 6,72 lít khí ở đktc. Sục khí CO2 dư vào dd A thấy sịnh ra 11,7g kết tủa. Chất rắn B pư vừa đủ với 100ml dd HCl 3,5M( D=1,05g/ml) thu được dd C.
a) Tính khối lượng mỗi chât rắn trong hh ban đầu.
b) Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd A và dd C.

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-01T03:00:24+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:01:33+00:00

  a,

  DD A:

  $Na+H_{2}O \to NaOH +1/2H_{2}$

  $2Al+2NaOH +2H_{2}O \to 2NaAlO_{2}+3H_{2}$

  $nH_{2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3$

  $CO_{2}+NaAlO_{2}+2H_{2}O \to NaHCO_{3}+Al(OH)_{3}$

  $mAl(OH)_{3}=\frac{11,7}{78}=0,15$

  Bảo toàn nguyên tố “Al”

  $⇒nAl(OH)_{3}=nNaAlO_{2}=nAl=0,15$

  Bảo toàn nguyên tố “Na”

  $nNaAlO_{2}=nNaOH=nNa=0,15$

  $mAl=0,15.27=4,05g$

  $mNa=0,15.23=3,45g$

  Trường hợp 1 : Nhôm tan hết trong ddNaOH

  Chất rắn B:

  $Fe+ 2HCl \to FeCl_{2}+H_{2}$

  0,175   0,35                      0,175

  100ml=0,1lit

  $nHCl=0,1.3,5=0,35$

  $mFe=0,175.56=9,8g$

  $mhh=mFe+mAl+mNa$

  $⇔mhh=9,8+4,05+3,45=17,3g$

  ⇒Loại

  Trường hợp 2: Al có dư trong chất rắn B:

  $2Al+6HCl \to 2AlCl_{3}+3H_{2}$

  $Fe+2HCl \to FeCl_{2}+H_{2}$

  100ml=0,1lit

  $mFe+mAl=14,45-4,05-3,45=6,95$

  ⇒$56nF+27nAl=6,95(1)$

  $nHCl=0,1.3,5=0,35mol$

  ⇒$2nFe+3nAl=nHCl=0,35(2)$

  (1)(2)⇒$\left \{ {{nFe=0,1} \atop {nAl=0,05}} \right.$ 

  $mhh=mAl+mNa+mFe+mAl dư$

  $⇔mhh=4,05+3,45+0,1.56+0,05.27=14,45g$(Nhận)

  ⇒$mAl=4,05+0,05.27=5,4g$

  $mNa=3,45g$

  $mFe=0,1.56=5,6g$

  b,

  $mddA=mAl+mH_{2}O+mNa-mH_{2}$

  $⇔mddA=4,05+3,45+400-0,3.2=406,9g$

  $C\%NaAlO_{2}=\frac{0,15.82}{406,9}.100=3,02\%$

  $mddC=mddHCl+mAl dư+mFe-mH_{2}$

  ⇔$mddC=100.1,05+5,6+0,05.27-0,175.2=111,6g$

  $C\%FeCl_{2}=\frac{0,1.127}{111,6}.100=11,38\%$

  $C\%AlCl_{3}=\frac{0,05.133,5}{111,6}.100=5,98\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )