cho 4g MgO tác dụng với m dd HCl | 100ml | CM a) tính CM dd HCl đã dùng biết người ta

Question

cho 4g MgO tác dụng với m dd HCl | 100ml
| CM
a) tính CM dd HCl đã dùng biết người ta lấy lượng axit dư 10% so với phản ứng
b) tính CM các chất trong dd sau phản ứng biết thể tích thay đổi không đáng kể
Giúp mình với plsssss

in progress 0
Margaret 7 phút 2021-09-08T23:00:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:02:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nMgO = 4 / 40 = 0.1 (mol)

  MgO       +    2HCl         ——->        MgCl2      + H2O

   0.1                   0.2                                  0.1

  a) nHCl lấy = 0.2 / 100 * 110 = 0.22 (mol)

  $Cm_{HCl}$ = $\frac{0.22}{0.1}$ = 2.2 M

  b) vì lấy dư 10 % nên nHCl dư = 0.22 – 0.2 = 0.02 (mol)

  $Cm_{HCl dư }$ = 0.02 / 0.1 = 0.2 M

  $Cm_{MgCl2}$ = $\frac{0.1}{0.1}$ = 1M

  0
  2021-09-08T23:02:47+00:00

  `a,`

  `n_(MgO)=\frac{4}{40}=0,1(mol)`

  `MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O`

  `0,1`       `0,2`            `0,1`

  Ta có `n_(HCl  Pứ)=0,2(mol)`

  `=>n_(HCl  bđ)=\frac{0,2}{90%}=2/9  (mol)`

  `C_(MHCl)=\frac{2/9}{0,1}=(20)/9 M`

  `b,`

  `n_(HCl)=2/9 -0,2=1/(45)`

  `C_(MHCl)=\frac{1/45}{0,1}=2/9M`

  `C_(MMgCl_2)=\frac{0,1}{0,1}=1M`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )