cho 5,3 g hai kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra 3,7 l khí hiđro (1 atm 27,3độ c) biết 2 kim loại ở 2 chu kì kế tiếp nhau xác định 2 kim loại Gi

Question

cho 5,3 g hai kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra 3,7 l khí hiđro (1 atm 27,3độ c) biết 2 kim loại ở 2 chu kì kế tiếp nhau xác định 2 kim loại
Giúp mình với mn ơi!!

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-08-28T07:54:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:55:43+00:00

  `n_(H_2)=\frac{P.V}{R.T}=\frac{1.3,7}{0,082.300,3}≈0,15(mol)`

  Gọi `M` là kim loại kiềm chung

  `2M+2H_2O->2MOH+H_2`

  `0,3`                                          `0,15`

  `=>M_(M)=\frac{5,3}{0,3}=17,66`

  `=>A<M<B  (A<B)`

  Lại có `A` và `B` thuộc 2 chu kì liên tiếp

  `=>A` là `Li` 

  `B` là `Na`

   

  0
  2021-08-28T07:55:54+00:00

  Gọi chung `2` kim loại là `: R`

  `2R + 2H2O -> 2ROH + H2`

  `CT` tính `n` khí không ở đktc `: `

  ` n = (P.V)/(R.T)   (R=0,082 ; T(F) = 273+T(C) )`

  ` n = (1.3,7)/(0,082.(27,3+273))=0,15 (mol)`

  `=> nR=2.nH2=0,15.2=0,3 (mol)`

  `=> R_{tb}=5,3:0,3=17,666 `

  `=> Li(7) < 17,666 < Na(23)`

  `=> 2` kim loại là `: Li (liti) , Na(natri)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )