Cho 6,5g Zn vào 200g dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. a, Tính thể tích khí H2(đktc) tạo ra? b, Tính C% của dung dịch H2SO4 đ

Question

Cho 6,5g Zn vào 200g dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a, Tính thể tích khí H2(đktc) tạo ra?
b, Tính C% của dung dịch H2SO4 đã dùng?
c, Cho thêm vào dung dịch sau phản ứng 6,85 gam kim loại Bari
– Nêu hiện tượng xảy ra, viết pthh
– Tính C% của dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-11T11:11:48+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:13:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nZn= 0,1 mol ; nH2SO4= 0,2 mol

  a)               Zn         +          H2SO4              →             ZnSO4         +           H2

  ban đầu:   0,1 mol             0,2 mol

  PƯ:           0,1 mol             0,1 mol                                 0,1 mol                 0,1 mol   

  b) VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l)

  c) Dung dịch có: 0,1 mol ZnSOvà 0,1 mol  H2SO4 dư

  mdung dịch = mZn  + mdung dịch H2SO4 – mH2 =  6,5 + 200 – 0,1 x 2 = 206,3 (g)

  %ZnSO= 0,1 x 161 : 206,3 x 100% = 7,80%

  %H2SO4= 0,1 x 98 : 206,3 x 100% = 4,75%

   

  0
  2021-08-11T11:13:33+00:00

  nZn= 0,1 mol ; nH2SO4= 0,2 mol

  a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

  Ban đầu: 0,1 mol 0,2 mol

  PƯ: 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol   

  b) VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l)

  c) Dung dịch có: 0,1 mol ZnSO4 và 0,1 mol H2SO4 dư

  mdung dịch = mZn + mdung dịch H2SO4 – mH2 = 6,5 + 200 – 0,1 x 2 = 206,3 (g)

  %ZnSO4 = 0,1 x 161 : 206,3 x 100% = 7,80%

  %H2SO4= 0,1 x 98 : 206,3 x 100% = 4,75%

   xin hay nhất cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )