Cho 7,4 gam một ancol no, đơn chức mạch hở A tác dụng với Na vừa đủ thu được 9,6 gam muối, Xác định CTPT , viết đồng phân và gọi tên A?

Question

Cho 7,4 gam một ancol no, đơn chức mạch hở A tác dụng với Na vừa đủ thu được 9,6 gam muối, Xác định CTPT , viết đồng phân và gọi tên A?

in progress 0
Maya 32 phút 2021-10-17T04:19:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:21:09+00:00

  Đáp án:

   C4H8O

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2{C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na \to 2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\\
  nA = n{C_n}{H_{2n + 1}}ONa\\
   \Rightarrow \dfrac{{7,4}}{{14n + 18}} = \dfrac{{9,6}}{{14n + 40}}\\
   \Rightarrow n = 4\\
  CTPT:{C_4}{H_{10}}O\\
  C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – OH:bu\tan  – 1 – ol\\
  C{H_3} – CH(OH) – C{H_2} – C{H_3}:bu\tan  – 2ol\\
  C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2} – OH:2 – metyl\,propan – 1 – ol\\
  C{H_3} – C{(C{H_3})_2} – OH:2,2\dim etyl\,e\tan ol\\
  C{H_3} – C(C{H_3})(OH) – C{H_3}:2metyl\,propan – 2 – ol\,
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )