Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm Cu và Na ( có tỉ lệ số mol là 1:4 )vào 100g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu đc

Question

Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm Cu và Na ( có tỉ lệ số mol là 1:4 )vào 100g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu đc

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-25T21:53:02+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:54:40+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` Gọi `x`, `4x` lần lượt là `(mol)` của `Cu` và `Na`

  `-` Có: `64.x + 23.4.x = 7,8` 

  `->` `64x + 92x = 7,8`

  `->` `156x = 7,8`

  `->` `x = 0,05` `(mol)`

  `-` Theo tỉ lệ `(mol)` `1:4`

  `->` $n_{Na}$ `= 0,05 × 4 = 0,2` `(mol)`

  `-` mà `Cu` không tan trong nước và `NaOH`

  `->` PTHH: `2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2 ↑`

  `-` Theo phương trình $n_{Na}$ `=` $n_{NaOH}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `->` $n_{H_2}$ `= 0,1` `(mol)` 

  `-` Bảo toàn khối lượng, ta có:

  `-` $m_{Na}$ `+` $m_{H_2O}$ `=` $m_{H_2}$ `+` $m_{dd}$ 

  `->` $m_{dd}$ `= 4,6 + 100 – 0,2 = 104,4` `(g)`

  `->` `C%_{dd}` `=` $\dfrac{800}{104,4}$ `= 7,66%`

  0
  2021-07-25T21:54:43+00:00

  Đặt $x$, $4x$ là số mol $Cu$, $Na$

  $\to 64x+23.4x=7,8$

  $\to x=0,05$

  $\to n_{Na}=4x=0,2(mol)$

  $Cu$ không tan trong nước, trong $NaOH$.

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$

  Theo PTHH:

  $n_{NaOH}=n_{Na}=0,2(mol)$

  $n_{H_2}=\dfrac{n_{Na}}{2}=0,1(mol)$

  $\to m_{dd\text{spu}}=m_{Na}+m_{H_2O}-m_{H_2}= 0,2.23+100-0,1.2=104,4g$

  $C\%_{NaOH}=\dfrac{0,2.40.100}{104,4}=7,66\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )