Cho 9,2 gam hỗn hợp CuO , Mg vào 500 ml dd HBr 0,6M , phản ứng xảy ra vừa đủ a) tính khối lượng mỗi chất và % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Question

Cho 9,2 gam hỗn hợp CuO , Mg vào 500 ml dd HBr 0,6M , phản ứng xảy ra vừa đủ
a) tính khối lượng mỗi chất và % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
b) tính thể tích khí bay ra (đktc)
c) cần bao nhiêu lít dd HNO3 0,5M để hòa tan hoàn toàn 4,6 gam hỗn hợp trên ? Thể tích khí Nito bay ra là bao nhiêu

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-12-03T12:42:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:44:06+00:00

  Đáp án:

   a)

  -> mCuO=80x=8 gam -> mMg=1,2 gam

  ->%mCuO86,96% -> %mMg=13,04%

  b)  V H2=1,12 lít

  c) V N2=0,112 lít

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol CuO là x; Mg là y

  -> 80x+24y=9,2 

  Ta có: nHBr=0,6.0,5=0,3 mol

  CuO + 2HBr —> CuBr2 + H2O

  Mg + 2HBr –> MgBr2 + H2

  Ta có: nHBr=2nCuO + 2nMg=2x+2y=0,3

  Giải được: x=0,1; y=0,05

  -> mCuO=80x=8 gam -> mMg=1,2 gam

  ->%mCuO=8/9,2=86,96% -> %mMg=13,04%

  nH2=nMg=0,05 mol ->V H2=0,05.22,4=1,12 lít

  4,6 gam hỗn hợp bằng một nửa lượng trên chứa 0,05 mol CuO và 0,025 mol Mg

  Bảo toàn e:

  10nN2=2nMg=0,05 mol -> nN2=0,005 mol -> VN2=0,005.22,4=0,112 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )