cho a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b)=1.CMR a^2/(b+c)+b^2/(c+a)+c^2/(a+b)=0

Question

cho a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b)=1.CMR a^2/(b+c)+b^2/(c+a)+c^2/(a+b)=0

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-20T02:24:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:26:16+00:00

  Giải thích các bước giải :

  `a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b)=1`

  `<=>(a+b+c)(a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b))=a+b+c`

  `<=>(a.(a+b+c))/(b+c)+(b.(a+b+c))/(c+a)+(c.(a+b+c))/(a+b)=a+b+c`

  `<=>(a^2+a.(b+c))/(b+c)+(b^2+b.(c+a))/(c+a)+(c^2+c.(a+b))/(a+b)=a+b+c`

  `<=>a^2/(a+b)+a+b^2/(c+a)+b+c^2/(a+b)+c=a+b+c`

  `<=>a^2/(a+b)+b^2/(c+a)+c^2/(a+b)=a+b+c-a-b-c`

  `<=>a^2/(a+b)+b^2/(c+a)+c^2/(a+b)=0`

  Vậy : `a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b)=1` thì `a^2/(a+b)+b^2/(c+a)+c^2/(a+b)=0`

  0
  2021-10-20T02:26:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac{a^2}{b+c}$

  $=a\cdot \dfrac{a}{b+c}$

  $=a\cdot (\dfrac{a}{b+c}+1-1)$

  $=a\cdot (\dfrac{a+b+c}{b+c}-1)$

  $=\dfrac{a}{b+c}\cdot (a+b+c)-a$

  $\to \dfrac{a^2}{b+c}=\dfrac{a}{b+c}\cdot (a+b+c)-a(1)$

  Tương tự

  $\dfrac{b^2}{c+a}=\dfrac{b}{c+a}\cdot (a+b+c)-b(2)$

  $\dfrac{c^2}{a+b}=\dfrac{c}{a+b}\cdot (a+b+c)-c(3)$

  Cộng vế với vế của $(1), (2), (3)$

  $\to \dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}=(a+b+c)\cdot (\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b})-(a+b+c)$

  $\to \dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}=(a+b+c)\cdot 1-(a+b+c)$

  $\to \dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )