cho a gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO,AL,Al2O3 phản ứng với dung dịch chứa 43,8g Hcl thì vừa đủ thu được dung dịch Y và 7,28l khí h2(đktc). Cô cạn dd Y thu

Question

cho a gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO,AL,Al2O3 phản ứng với dung dịch chứa 43,8g Hcl thì vừa đủ thu được dung dịch Y và 7,28l khí h2(đktc). Cô cạn dd Y thu được 60,45g muối khan. Tính a

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-11-24T10:34:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:35:30+00:00

  Đáp án:

   a=37,375g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T10:35:45+00:00

  Đáp án:

  \({m_X} = 22,25g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  ZnO + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}O\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{7,28}}{{22,4}} = 0,325mol\\
  {n_{HCl}} = \dfrac{{43,8}}{{36,5}} = 1,2mol\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} + 2{n_{{H_2}O}}\\
   \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,2 – 2 \times 0,325}}{2} = 0,275mol\\
  {m_{{H_2}O}} = 0,275 \times 18 = 4,95g\\
  \text{Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :}\\
  {m_X} + {m_{HCl}} = {m_m} + {m_{{H_2}}} + {m_{{H_2}O}}\\
   \Rightarrow {m_X} = 60,45 + 0,325 \times 2 + 4,95 – 43,8 = 22,25g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )