Cho A là dung dịch chốc nồng độ 0,3 M.B lad dung dịch HCl có nồng độ 0,6M.a).Tội A và B theo tỉ lệ thể tích 2:3 được dung dịch C .tính CM của đe C.b)

Question

Cho A là dung dịch chốc nồng độ 0,3 M.B lad dung dịch HCl có nồng độ 0,6M.a).Tội A và B theo tỉ lệ thể tích 2:3 được dung dịch C .tính CM của đe C.b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ như thế nào để có để có đ HCl =0,4M

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-16T19:03:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:04:52+00:00

  Đáp án:

   a. \(\text{C}_{\text M\ \text{dd C}}=0,48\ \text{M}\)

  b. \( \dfrac{V_{\text{dd A}}}{V_{\text{dd B}}}=\dfrac 21\)

  Giải thích các bước giải:

   a. Ta có: \(\dfrac{V_A}{V_B}=\dfrac 23\Leftrightarrow V_{A}=\dfrac 23V_{B}\)

  \(\text C_{\text M(C)}=\dfrac{n_{\text{dd}\ \text C}}{V_{\text{dd}\ C}}\\\Leftrightarrow \text C_{\text M(C)}=\dfrac{n_{\text{dd A}}+n_{\text dd B}}{\text V_{\text {dd A}}+\text V_{\text{dd B}}} =\dfrac{0,3\cdot V_{\text{dd A}}+0,6\cdot V_{\text{dd B}}}{\text V_{\text {dd A}}+\text V_{\text{dd B}}}=\dfrac{0,3\cdot \dfrac 23V_{B}+0,6\cdot V_{B}}{\dfrac 23\text V_{\text {dd B}}+\text V_{\text{dd B}}}=0,48\ \text{M}\)

  Vậy \(\text{C}_{\text M\ \text{dd C}}=0,48\ \text{M}\)

  b. Để nồng độ mol của dung dịch C bằng 0,4 M thì

  \(\dfrac{n_{\text {dd C}}}{V_{\text{dd C}}}=0,4\Leftrightarrow \dfrac{0,3\cdot V_{\text{dd A}}+0,6\cdot V_{\text{dd B}}}{V_{\text{dd A}}+V_{\text{dd B}}}=0,4\Leftrightarrow 0,3\cdot V_{\text{dd A}}+0,6\cdot V_{\text{dd B}}=0,4V_{\text{dd A}}+0,4V_{\text{dd B}}\Leftrightarrow 0.2V_{\text{dd B}}= 0,1V_{\text{dd A}}\Leftrightarrow V_{\text{dd A}}=2V_{\text{dd B}}\Leftrightarrow \dfrac{V_{\text{dd A}}}{V_{\text{dd B}}}=\dfrac 21\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )