Cho ba điện trở R1=R2=R3=30 ôm . a, có mấy cách mắc cả 3 điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ cách mắc đó. b, tính điện trở tương đương của mỗi

Question

Cho ba điện trở R1=R2=R3=30 ôm .
a, có mấy cách mắc cả 3 điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ cách mắc đó.
b, tính điện trở tương đương của mỗi mạch điện trên

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-08-31T17:47:01+00:00 2 Answers 709 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:48:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Có 5 cách mắc 3 điện trở trên vào mạch:
  -TH1: R1 nt R2 nt R3
  =>Lúc này Rtđ= R1+R2+R3= 3.30= 90(ôm)

  -TH2: (R1 nt R2) // R3
  => Rtđ= (R12.R3)/R12+R3 = 72.30/72+30=21,176
  (Trong đó R12= R1+R2)

  -TH3: (R1 nt R3)//R2
  Tính Rtđ giống Th2

  -TH4: (R2 nt R3)//R1
  Tính hoàn toàn giống Th2

  -TH5: R1//R2//R3
  => 1/Rtđ= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
  <=> 1/Rtđ = 1/30+1/30+1/30
  => Rtđ = 10(ôm)

  *CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-08-31T17:48:40+00:00

  Có 5 cách mắc cả 3 điện trở này thành một mạch điện : 
  +) R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3

  +) R1 nối tiếp R2 song song R3

  +) R2 nối tiếp R1 song song R3

  +) R3 nối tiếp R1 song song R2

  +) R1 song song R2 song song R3

  (Bạn tự vẽ sơ đồ nha :P)

  b) TH1: R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3

  `R_{td} = R_1+R_2+R_3 = 30+30+30=90 ôm`

  TH2 R1 nối tiếp R2 song song R3

  `R_{td} = R_1+({R_1*R_2}/{R_1+R_2}) =  30 +({30*30}/{30+30})= 45 ôm

  Vì `R_1=R_2=R_3` nên TH3 và TH4 làm tương tự như TH2 nhé , chỉ thay R là được . Tks bạn!

  TH5 R1 song song R2 song song R3

  `1/{R_{td}}=1/{R_1}+1/{R_2}+1/{R_3} = 1/10`

  ⇒ `R_{td}=10 ôm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )