cho biết `9.10^23 pt CO_2`. có bao nhiêu nguyên tử

Question

cho biết `9.10^23 pt CO_2`. có bao nhiêu nguyên tử

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-08-23T19:04:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:05:14+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  {N_{C{O_2}}} = 9 \times {10^{23}}\text{(phân tử)}\\
   \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{N_{C{O_2}}}}}{{{N_A}}} = \dfrac{{9 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 1,5mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 1,5mol\\
  \text{Số nguyên tử Cacbon có trong } 9 \times {10^{23}}\text{ phân tử $CO_2$}\\
  {N_C} = n \times {N_A} = 1,5 \times 6 \times {10^{23}} = 9 \times {10^{23}}\text{(Nguyên tử)}\\
  {n_O} = 2{n_{C{O_2}}} = 3mol\\
  \text{Số nguyên tử Oxi có trong }9 \times {10^{23}}\text{ phân tử $CO_2$}\\
  {N_C} = n \times {N_A} = 3 \times 6 \times {10^{23}} = 18 \times {10^{23}}\text{(Nguyên tử)}
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-23T19:05:46+00:00

  Trong 1 phân tử $CO_2$ chứa 1 nguyên tử C, 2 nguyên tử O nên tổng có 3 nguyên tử.

  Vậy trong $9.10^{23}$ có số nguyên tử là:

  $9.10^{23}.3=27.10^{23}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )