Cho biểu thức N = ( Cho phương trình $x^{2}$ +4+1 =0 (1) 1) giải phương trình (1) 2 Gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) Tính B = x1$^{3}$ +x2$

Question

Cho biểu thức N = ( Cho phương trình $x^{2}$ +4+1 =0 (1)
1) giải phương trình (1)
2 Gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) Tính B = x1$^{3}$ +x2$^{3}$

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-08-06T22:05:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:06:41+00:00

  1) 
  (1) : $x^{2}$ +4x + 1= 0
    Xét Δ’ = b’² – ac = 2² – 1 = 3
    Do Δ=3 > 0 nên pt có hai nghiệm phân biệt 
     x1 = $\frac{-b’ + căn 3 }{a}$ = √3 – 2
    x2 = -√3 – 2 
  2)  Theo hệ thức vi-ét ta có 
  x1 + x2 = $\frac{-b}{a}$ = -4
  x1.x2 = $\frac{c}{a}$  = 1
  Ta có x1³ + x2³ = (x1 + x2) – 3.x1.x2.( x1 + x2 ) = -4 -3.(-4) 
                           = 8 
  vậy x1³ + x2³ = 8 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )