Cho bột nhôm tan hết trong dung dịch axit sunfuric loãng thu đc là 1,12l khí ở Đktc theo sơ đồ phản ứng :Al+H2SO4,Al2(SO4)3+H2 a)Tính khối lg bột nhô

Question

Cho bột nhôm tan hết trong dung dịch axit sunfuric loãng thu đc là 1,12l khí ở Đktc theo sơ đồ phản ứng :Al+H2SO4,Al2(SO4)3+H2
a)Tính khối lg bột nhôm đã phản ứng
b) Tính khối lg axit sunfat cần dùng
c)Tính muối nhôm sunfat tạo thành (theo hai cách)

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-12-04T06:49:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:50:48+00:00

  nH2 =0,05 mol

  2Al      +    3H2SO4   ——-> Al2(SO4)3        + 3H2↑

  Từ phương trình trên , ta có :

  a) nAl = nH2. 2/3= 0,05 .2/3 =01/30 mol

  ⇒m Al phản ứng = 1/30 .27=0,9 gam

  b) nH2SO4 = nH2 =0,05 mol

  ⇒mH2SO4 =0,05.98=4,9 gam

  c)

  Cách 1

  nAl2(SO4)3 = nH2/3 =0,05/3 =1/60 mol

  ⇒mAl2(SO4)3 = 1/60 .342 =5,7 gam

  Cách 2

  Áp dụng ĐLBT khối lượng , ta có 

  mAl + mH2SO4 = mAl2(SO4)3 + mH2

  ⇒mAl2(SO4)3 = mAl + mH2SO4 -mH2 =0,9+4,9-0,05.2=5,7 g

  0
  2021-12-04T06:51:05+00:00

  a, 

  nH2= 0,05 mol 

  2Al+ 3H2SO4 -> Al2(SO4)3+ 3H2 

  => nAl= $\frac{1}{30}$ mol; nH2SO4= 0,05 mol; nAl2(SO4)3= $\frac{1}{60}$ mol 

  mAl= 0,9g 

  b, 

  mH2SO4= 4,9g 

  c, 

  * C1: 

  mAl2(SO4)3=  5,7g 

  * C2: 

  mH2= 0,1g 

  BTKL, mAl2(SO4)3= 0,9+4,9-0,1= 5,7g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )