cho đa thức A = -2xy^2 + 1/3x^3y – x – 1/3x^3y + xy^2 + x – 4x^2y a) Thu gọn A b) Tìm bậc của A c) Tính giá trị của A tại: x = 1,y = 2

Question

cho đa thức A = -2xy^2 + 1/3x^3y – x – 1/3x^3y + xy^2 + x – 4x^2y
a) Thu gọn A
b) Tìm bậc của A
c) Tính giá trị của A tại: x = 1,y = 2

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-06T22:22:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:24:09+00:00

  `a) A = -2xy^2 + 1/3x^3y – x – 1/3x^3y + xy^2 + x – 4x^2y`
  `A= (-2xy^2+xy^2)+(1/3x^3y-1/3x^y)-(x-x)-4x^2y`
  `A=-xy^2-4x^2y`
  `b)` Bậc của đa thức : `3`
  `c)` Tại `x = 1` và `y = 2` thì biểu thức `A` có giá trị là:
  `A= -1.2^2-4.1^2. 2=-1.4-4.1.2=-4-8=-12`

  0
  2021-10-06T22:24:37+00:00

  `a)`

  ` A = -2xy^2 +1/3 x^3y – x – 1/3 x^3y + xy^2 + x – 4x^2y`

  ` = (-2xy^2 +xy^2) + (1/3x^3y – 1/3x^3y) – (x-x) -4x^2y`

  ` = -xy^2 – 4x^2y`

  `b)`

  Bậc của `A` là ` 3`

  `c)`

  Thay ` x = 1 ; y= 2` vào biểu thức ` A = -xy^2 – 4x^2y`

  ` => A =  -1 * 2^2 -4 * 1^2*2`

  ` = -4 – 4*2`

  ` = -4-8 = -12`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )