Cho điểm lần cuối Tính ` 1 + 2 + 3 + … + 505 `

Question

Cho điểm lần cuối
Tính
` 1 + 2 + 3 + … + 505 `

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-22T13:56:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:58:06+00:00

  Đáp án:

  Dãy số trên có số số hạng là:

      (505 – 1) : 1 + 1 =   505 (số hạng)

  Tổng dãy số trên là:

     (505 + 1) × 505  : 2  = 127765

                               Đáp số: 127765

   

  0
  2021-08-22T13:58:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có   

  $ (505 – 1) : 1 + 1 =   505$ (số hạng)

  $(505 + 1) × 505  : 2  = 127765$

                            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )