Cho x gam glucôzơ vào axit sunfuric đậm đặc, sau phản ứng thu được 1,2 kg than . Tính x (giả sử H2SO4 không phản ứng với cacbon)

Question

Cho x gam glucôzơ vào axit sunfuric đậm đặc, sau phản ứng thu được 1,2 kg than . Tính x (giả sử H2SO4 không phản ứng với cacbon)

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-20T20:09:43+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:10:50+00:00

  Đáp án:

  Vậy $x = 3000g$

  Giải thích các bước giải:

   Do C chỉ nằm trong Glucozo  

  Bảo toàn nguyên tố C, ta có:

  $n_{C\ trong\ Glucozo}=n_{C\ sản\ phẩm} ⇒n_{C\ trong\ Glucozo}=\dfrac{1,2.1000}{12}=100\ mol$

  Công thức của Glucozo: $C_6H_{12}O_6$

  $⇒n_C=6.n_{C_6H_{12}O_6}⇒n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{100}{6} \\⇒x=n_{C_6H_{12}O_6}.M_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{100}{6} .180=3000g $

  Vậy $x = 3000g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )