Cho hàm số y=x^3-3x+2 có đồ thị(c) phương trình tiếp tuyết của(c) và có hệ số góc bằng 9 là

Question

Cho hàm số y=x^3-3x+2 có đồ thị(c) phương trình tiếp tuyết của(c) và có hệ số góc bằng 9 là

in progress 0
Julia 16 phút 2021-09-09T14:07:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:08:35+00:00

  Đáp án:

  \(y = 9x – 14\) hoặc \( y = 9x + 18\)

  Giải thích các bước giải:

  y=x^3-3x+2 => y’= 3x^2 -3
  Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 là \(k = y’\left( {{x_0}} \right) = 3x_0^2 – 3\)
  Theo bài ra ta có: \(3x_0^2 – 3 = 9 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_0} = 2 \Rightarrow {y_0} = 4\\{x_0} = – 2 \Rightarrow {y_0} = 0\end{array} \right.\)
  + Với \({x_0} = 2 \Rightarrow \) Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
  \(y = 9\left( {x – 2} \right) + 4 \Leftrightarrow y = 9x – 14\)
  + Với \({x_0} = – 2 \Rightarrow \) Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng -2 là:
  \(y = 9\left( {x + 2} \right) + 0 \Leftrightarrow y = 9x + 18\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )