Cho hàm số y=ax-3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau: a) Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2 b) Đồ thị củ

Question

Cho hàm số y=ax-3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2
b) Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y=-3x+2 tại điểm có tung độ bằng 5

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-15T23:08:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:10:04+00:00

  Đáp án:a)Gọi (d):y=ax-3

                       (d’):y=2x-1

  Để (d)cắt (d’):a khác a’ suy ra a khác 2

  (d) cắt (d’) tại điểm có hoành độ là 2 suy ra x=2

  Thay x=2 vào y=2x-1

                         y=2.2-1

                          y= 4-1

                           y=3 (thỏa điều kiện)

  b)Gọi (d):y= ax-3

             (d’): y=-3x+2

  Để (d) cắt ( d’) : a khác a’ suy ra a khác -3

  (d) cắt (d’) tại điểm có tung độ bằng 5 suy ra y=5

  Thay y bằng 5 vào y=-3x+2

                                  -3x+2=5

                                    -3x=5-2

                                       -3x=3

                                            x=-1

  thay x=-1 và y=5 vào y=ax-3

                                      a.-1-3=5

                                        -a-3=5

                                         -a=5+3

                                            -a=8

                                               a=-8 (thỏa điều kiện)

  vậy a=8

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-15T23:10:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    a để đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y=2x-1 thì 

         a khác 2 

   Để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 thì 

  a×2-3=0⇒2a=3⇒a=3/2 (thoả mãn điều kiện a khác 2)

  Vậy tại a=3/2 thì đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2

  b để đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y=-3x+2 thì 

              a khác -3

   Ý SAU HÌNH NHƯ SAI ĐỀ NÊN MK KO LÀM NHA 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )