cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 130m, AB=40m(như hình vẽ). Trên CD lấy điểm E sao cho CE =16m. Nối A với E và nối A với C. a, Xác định 1 đường ca

Question

cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 130m, AB=40m(như hình vẽ). Trên CD lấy điểm E sao cho CE =16m. Nối A với E và nối A với C.
a, Xác định 1 đường cao và một đáy tương ứng của hình tam giác ADE.
b, Xác định đường cao và 2 đáy của hình thang ABCE.
c, Tính độ dài đoạn thẳng AD và DE.
d, Tính diện tích hình tam giác ADE, hình thang ABCE và hình chữ nhật ABCD

in progress 0
Remi 2 năm 2021-08-22T14:29:29+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:31:11+00:00

  Đáp án:

   ) Chiều dài hình chữ nhật ABCD là :60 : 2 : ( 3 + 2 ) x 3 = 18 ( cm )Chiều rộng&nbsp;hình chữ nhật ABCD là :60 : 2 : ( 3 + 2 ) x 2 Diện tích;hình chữ nhật ABCD là :18 x 12 = 216 ( ) Diện tích tam giác ABE là :18 x 12 : 2 = 108 (>Diện tích tam giác ABM là :18 x ( 12 : 3 x 2 ) : 2 = 7Vậy diện tích tam giác MBE là :108 – 72 = 36Diện tích tam giác MCD là :18 x ( 12 – 8 ) : 2 = 36 ( Vậy diện tích tam giác MBE bằng diện tích tam giác MCD . EC là đường cao ứng với cạnh đáy BM của tam giác BME .</p><p>Vậy EC bằng :</p><p>36 x 2 : 8 = 9 ( cm )</p><p>Diện tích tam giác ADE bằng :</p><p>12 x ( 18 + 9 ) : 2 = 162 ( cm<sup>2</sup>&nbsp;)</p><p>Xét hai tam giác ABE và ADE có cùng cạnh đáy là AE .</p><p>Vậy tỉ số diện tích của hai tam giác ABE và ADE cũng chính là tỉ số hai đường cao vẽ từ đỉnh B và D là 108/162 = 2/3 .</p><p>Xét hai tam giác ABO và ADO có cùng đáy AO và tỉ số hai đường cao tương ứng là 2/3 .</p><p>Nên diện tích tam giác ABO / diện tích tam giác ADO = 2/3 .</p><p>Ta lại xét hai tam giác ABO và ADO có hai đáy BO và DO và cùng có một đường cao đường cao tương ứng vẽ từ A .</p><p>Vậy diện tích tam giác ABO / diện tích tam giác ADO = OB / OD ( vì có cùng đường cao vẽ từ A 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )