Cho hình thang ABCD (AB song song với CD) Gọi M N I K theo thứ tự là trung điểm của AD BC BD AC sao cho AB = 5 cm CD =15cm tính MI IK KN ?

Question

Cho hình thang ABCD (AB song song với CD) Gọi M N I K theo thứ tự là trung điểm của AD BC BD AC sao cho AB = 5 cm CD =15cm tính MI IK KN ?

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-07-12T10:46:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:48:46+00:00

  Hình thang `ABCD` có M;N là trung điểm của `AD; BC`

  `=> MN` là đường tb của hình thang

  `=> MN` // `AB`//`CD` và `MN` = `(AB + CD) /2` = `10 cm`

  Xét `ΔABD` có: `M` là trung điểm của `AD`; `MI` // `AB `

  `=> I` là trung điểm của `DB`

  `=> MI` là đường tb của `ΔABD`

  `=> MI` =` (AB)/2` = `5/2` = `2,5`cm

  Xét `ΔCAB` có: N là trung điểm của BC; `NK` //`AB`

  `=> K` là trung điểm của `AC`

  `=> NK` là đường tb của `ΔABC`

  `=> NK` =` (AB) / 2` = `5/2` = `2,5` cm

  Ta có:

  `MN = MI + IK + KN = 2,5 + IK + 2,5 = 5 + IK = 10cm`

  `=> IK = 5 cm`

   

  0
  2021-07-12T10:48:51+00:00

  +) Hình thang ABCD có M;N là trung điểm của AD; BC => MN là đường trung bình của hình thang

  => MN // AB//CD và MN = `(AB + CD) /2` = 10 cm

  +) Xét tam giác ABD có: M là trung điểm của AD; MI // AB 

  => I là trung điểm của DB

  => MI là đường trung bình của tam giác ABD => MI =` (AB)/2` = `5/2` = `2,5`cm

  +) Xét tam giác CAB có: N là trung điểm của BC; NK //AB => K là trung điểm của AC

  => NK là đường trung bình của tam giác ABC

  => NK =` (AB) / 2` = `5/2` = `2,5` cm

  +) MN = MI + IK + KN = 2,5 + IK + 2,5 = 5 + IK = 10 => IK = 5 cm

   `Nocopy`

  `Xin câu trả lời hya nhất`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )