Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng 1 , Góc BAD = 60 độ , AD cắt BD tại O . tính độ dài : a) véc tơ AB + véc tơ AD b) véc tơ AB – véc tơ BC c) véc tơ AC +

Question

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng 1 , Góc BAD = 60 độ , AD cắt BD tại O . tính độ dài :
a) véc tơ AB + véc tơ AD
b) véc tơ AB – véc tơ BC
c) véc tơ AC + véc tơ BC

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-18T14:30:27+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-18T14:32:23+00:00

    Tam giác \(ABD\) có \(AB = AD = 1,\widehat {BAD} = {60^0} \Rightarrow \Delta ABD\) đều cạnh bằng \(1\)

    a) \(\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AD} = 2\overrightarrow {AO} \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AD} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {AO} } \right| = 2AO = 2.AD\sin {60^0} = 2.1.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = \sqrt 3 \)

    b) \(\left| {\overrightarrow {AB} – \overrightarrow {BC} } \right| = \left| {\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CB} } \right| = \left| { – \overrightarrow {BA} – \overrightarrow {BC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BA} + \overrightarrow {BC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right| = BD = 1\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )