cho hon hop gồm 4.8 gam mg và 6.4 gam cu vào dd hno3 dư sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu duoc dd X .Cho dung dịch Naoh dư vào dd X thì lượng kết tủa t

Question

cho hon hop gồm 4.8 gam mg và 6.4 gam cu vào dd hno3 dư sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu duoc dd X .Cho dung dịch Naoh dư vào dd X thì lượng kết tủa thu được là

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-08-31T17:12:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:13:57+00:00

  Bài giải:

  -$Mg→Mg(NO_3)_2→Mg(OH)_2↓$

  $n_{Mg}=\frac{m_{Mg}}{M_{Mg}}=\frac{4,8}{24}=0,2(mol)$ 

   Bảo toàn nguyên tố $Mg$

  $⇒n_{Mg}=n_{Mg(OH)_2}=0,2(mol)$

  $⇒m_{Mg(OH)_2}=n_{Mg(OH)_2}.M_{Mg(OH)_2}=0,2.58=11,6(g)$

  -$Cu→Cu(NO_3)_2→Cu(OH)_2↓$

  $n_{Cu}=\frac{m_{Cu}}{M_{Cu}}=\frac{6,4}{64}=0,1(mol)$ 

   Bảo toàn nguyên tố $Cu$

  $⇒n_{Cu}=n_{Cu(OH)_2}=0,1(mol)$

  $⇒m_{Cu(OH)_2}=n_{Cu(OH)_2}.M_{Cu(OH)_2}=0,1.98=9,8(g)$

  $⇒m_{kết..tủa}=m_{Mg(OH)_2}+m_{Cu(OH)_2}$

                   $=11,6+9,8=21,4(g)$

   

  0
  2021-08-31T17:14:34+00:00

  Đáp án:

  \({m_{kt}} = 21,4{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \({n_{Mg}} = \frac{{4,8}}{{24}} = 0,2{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Cu}} = \frac{{6,4}}{{64}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  Sau phản ứng dung dịch \(X\) chứa \(Mg(NO_3)_2\) và \(Cu(NO_3)_2\).

  \( \to {n_{Mg{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Mg}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Cu}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  Cho \(NaOH\) dư vào \(X\).

  Phản ứng xảy ra:

  \(Mg{(N{O_3})_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Mg{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\)

  \(Cu{(N{O_3})_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Cu{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\)

  \( \to {n_{Mg{{(OH)}_2}}} = {n_{Mg{{(N{O_3})}_2}}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_{Cu{{(OH)}_2}}} = {n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{kt}} = 0,2.(24 + 17.2) + 0,1.(64 + 17.2) = 21,4{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )