Cho hỗn hợp X gồm Fe Cu chia 2 phần bằng nhau Phần 1 tác dụng vừa đủ 0,2 lít dung dịch HCl 2M Phần 2 tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 0,4

Question

Cho hỗn hợp X gồm Fe Cu chia 2 phần bằng nhau
Phần 1 tác dụng vừa đủ 0,2 lít dung dịch HCl 2M
Phần 2 tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 0,4 mol SO2 . Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp X
P/s giải chi tiết giúp e với ạ

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-25T22:15:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:16:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Phần 1:

  Gọi số mol Fe, Cu mỗi lần là $x,y$

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$
  $⇒n_{HCl}=2x=0,2.2\ (mol)$

  $⇒x=0,2\ (mol)$

  Phần 2:

  $2Fe+6H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O$

  $Cu+2H_2SO_4\to CuSO_4+SO_2+H_2O$

  $⇒n_{SO_2}=0,2.\dfrac 32 + y=0,4 \ (mol)$

  $⇒y=0,1\ (mol)$

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{0,2.56}{0,2.56+0,1.64}.100\%=63,63\%$

  $⇒\%m_{Cu}=100\%-63,63\%=36,37\%$

  0
  2021-07-25T22:16:24+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% Fe = 63,64\% \\
  \% Cu = 36,36\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{HCl}} = 0,2 \times 2 = 0,4mol\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{{n_{HCl}}}}{2} = 0,2mol\\
  {m_{Fe}} = 0,2 \times 56 = 11,2g\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(SO4)_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O(1)\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + {H_2}O(2)\\
  {n_{S{O_2}(1)}} = \dfrac{3}{2}{n_{Fe}} = 0,3mol\\
  {n_{S{O_2}(2)}} = {n_{S{O_2}}} – {n_{S{O_2}(1)}} = 0,4 – 0,3 = 0,1mol\\
  {n_{Cu}} = {n_{S{O_2}(2)}} = 0,1mol\\
  {m_{Cu}} = 0,1 \times 64 = 6,4g\\
  \% Fe = \dfrac{{11,2}}{{11,2 + 6,4}} \times 100\%  = 63,64\% \\
  \% Cu = 100 – 63,64 = 36,36\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )