Cho kim loại Cr tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí N2O ( là sản phẩm khử duy nhất ). So sánh thể tích N2O thu đc với thể tích khí H2 ở

Question

Cho kim loại Cr tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí N2O ( là sản phẩm khử duy nhất ). So sánh thể tích N2O thu đc với thể tích khí H2 ở phần a) ( thể tích khí H2 là 6,72 lít)

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-08-17T07:03:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:05:21+00:00

   Phản ứng xảy ra:

  \(Cr + 2HCl\xrightarrow{{}}CrC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{Cr}}\)

  Cho lượng \(Cr\) trên tác dụng với \(HNO_3\)

  \(8Cr + 30HN{O_3}\xrightarrow{{}}8Cr{(N{O_3})_3} + 3{N_2}O + 15{H_2}O\)

  \({n_{{N_2}O}} = \frac{3}{8}{n_{Cr}} = 0,1125{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{N_2}O}} = 0,1125.22,4 = 2,52{\text{ lít < 6}}{\text{,72 lít = }}{{\text{V}}_{{H_2}}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )