Cho m(g) Zn tác dụng với v(ml) dd H2SO4 0,5m thu được 13,6g ZnCl2 và v(l) H2 ở đktc. Tính m, v, v1

Question

Cho m(g) Zn tác dụng với v(ml) dd H2SO4 0,5m thu được 13,6g ZnCl2 và v(l) H2 ở đktc. Tính m, v, v1

in progress 0
Charlie 1 giờ 2021-09-11T19:44:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:45:47+00:00

  `n_(ZnCl_2)=\frac{13,6}{136}=0,1(mol)`

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `0,1`         `0,2`      `0,1`      `0,1`

  `V_(H_2)=0,1.22,4=2,24(l)`

  `V_(HCl)=\frac{0,2}{0,5}=0,4(l)`

  `m_(Zn)=0,1.65=6,5(g)`

  0
  2021-09-11T19:46:15+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m=m_{Zn}=6,5\ g.\\ V_{HCl}=0,4\ lít.\\ v_1=V_{H_2}=2,24\ lít.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑\\ n_{ZnCl_2}=\dfrac{13,6}{136}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Zn}=n_{H_2}=n_{ZnCl_2}=0,1\ mol.\\ ⇒m=m_{Zn}=0,1\times 65=6,5\ g.\\ v_1=V_{H_2}=0,1\times 22,4=2,24\ lít.\\ Theo\ pt:\ n_{HCl}=2n_{ZnCl_2}=0,2\ mol.\\ ⇒V_{HCl}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\ lít.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )