cho m gam Ca tác dụng vừa đủ vs 147 gam dd H2SO4 10%, sau phản ứng thu đc hỗn hợp dd X và 8,96 lít H2 ở đktc.Tính C% các dd trong X

Question

cho m gam Ca tác dụng vừa đủ vs 147 gam dd H2SO4 10%, sau phản ứng thu đc hỗn hợp dd X và 8,96 lít H2 ở đktc.Tính C% các dd trong X

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-29T22:39:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:41:17+00:00

  $ n_{H_2} = \dfrac{V}{22,4} = \dfrac{8,96}{22,4} = 0,4 (mol)\\m_{H_2} = n . M = 0,4 . 2 = 0,8 (g)\\Ca + H_2SO_4 \xrightarrow\ CaSO_4 + H_2 \\ \text{Tỷ lệ mol các chất : 0,4 : 0,4 : 0,4 : 0,4 } \\ m_{ctCaSO_4} = n . M = 0,4 . 136 = 54,4 (g) \\ m_{Ca} = n . M = 0,4 . 40 = 16 (g) \\  \\  \\ m_{ddspứ} = m_{Ca} + m_{ddH_2SO_4} – m_{H_2} = 16 + 147 – 0,8 = 162,2 (g) \\ C\% = \dfrac{m_{ctCaSO_4}}{m_{ddCaSO_4}}.100\% = \dfrac{54,4}{162,2}.100 = 33,5 \% $

   

  0
  2021-07-29T22:41:24+00:00

  Đáp án:

   \(C{\% _{CaS{O_4}}} = 33,5\% \)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  Ca + {H_2}S{O_4} \to CaS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4mol\\
  {n_{Ca}} = {n_{{H_2}}} = 0,4mol\\
  {m_{Ca}} = n \times M = 0,4 \times 40 = 16g\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = {m_{Ca}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} – {m_{{H_2}}} = 16 + 147 – 0,4 \times 2 = 162,2g\\
  {n_{CaS{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,4mol\\
  {m_{CaS{O_4}}} = n \times M = 0,4 \times 136 = 54,4g\\
  C{\% _{CaS{O_4}}} = \dfrac{{54,4}}{{162,2}} \times 100\%  = 33,5\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )