Cho m gam Mg vào 100 gam dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 4,25 gam muối .Tính a, Tính m b, V H2 đkc c, Nồng đồ phần trăm HCl cần dùng đ, Nồng đọ dung

Question

Cho m gam Mg vào 100 gam dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 4,25 gam muối .Tính
a, Tính m
b, V H2 đkc
c, Nồng đồ phần trăm HCl cần dùng
đ, Nồng đọ dung dịch muối
e, Cho dung dịch muối trên vào NaOH dư .Tính khối lượng kết tủa thu đc

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-08-11T04:32:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:33:19+00:00

  Em tham khảo nha :

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{MgC{l_2}}} = \dfrac{{4,25}}{{95}} = 0,045mol\\
  {n_{Mg}} = {n_{MgC{l_2}}} = 0,045mol\\
  {m_{Mg}} = 0,045 \times 24 = 1,08g\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{MgC{l_2}}} = 0,045mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,045 \times 22,4 = 1,008l\\
  c)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{MgC{l_2}}} = 0,09mol\\
  {m_{HCl}} = 0,09 \times 36,5 = 3,285g\\
  C{\% _{HCl}} = \dfrac{{3,285}}{{100}} \times 100\%  = 3,285\% \\
  d)\\
  {m_{ddspu}} = 1,08 + 100 – 0,09 = 100,99g\\
  C{\% _{MgC{l_2}}} = \dfrac{{4,25}}{{100,99}} \times 100\%  = 4.21\% \\
  e)\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  {n_{Mg{{(OH)}_{ 2}}}} = {n_{MgC{l_2}}} = 0,045mol\\
  {m_{Mg{{(OH)}_2}}} = 0,045 \times 58 = 2,61g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-11T04:33:24+00:00

  Mg+2HCl → MgCl2+H2

  nMgCl2=4,25÷95=0,045 mol

  ⇒ nMg=0,045 mol

  ⇒ m=24×0,045=1,08g

  nH2=0,045 mol

  ⇒ VH2=0,045×22,4=1,008g

  nHCl=0,045×2=0,09 mol

  ⇒ mHCl=36,5×0,09=3,285g

  ⇒C% HCl=3,285÷100=0,03285%

  C% MgCl2=4,25÷(100+1,08-0,045×2)=4,21%

  MgCl2+2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

  nMg(OH)2=0,045 mol=nMgCl2

  ⇒m kết tủa=58×0,045=2,61g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )